fbpx

SME D Bank เลื่อนจัดงาน SME D SHOPPING มหกรรมส่งต่อความสุข

SME D Bank เลื่อนจัดงาน “SME D SHOPPING มหกรรมส่งต่อความสุข” 

ตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร

ตามที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กำหนดจะจัดงาน “SME D SHOPPING มหกรรมส่งต่อความสุข” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563  ณ  สำนักงานใหญ่ SME D Bank  อาคาร SME Bank Tower นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบัน มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง  ดังนั้น  เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการป้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก  ทาง SME D Bank จึงเลื่อนการจัดงาน  “SME D SHOPPING มหกรรมส่งต่อความสุข” ออกไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่่นี้

Skip to content