fbpx

SME D Bank แจ้งเหตุการณ์ พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19

SME D Bank แจ้งเหตุการณ์   พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19

พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ชั้น 28 จำนวน 1 ราย  ติดเชื้อโรค COVID-19  โดยพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

ด้านพนักงาน
–    พนักงานผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ได้จัดทำ Timeline และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้ว
–    ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูง และมีความเสี่ยง เข้าสู่กระบวนการ Self-Quarantine ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และมีการติดตามเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

ด้านสถานที่
–    ทำความสะอาดพื้นที่ชั้นเกี่ยวข้อง รวมถึง พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ  ของสำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower   ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารได้รายงานเรื่องดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทย รับทราบแล้ว

Skip to content