fbpx

SME D Bank แสดงเจตจำนงปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดมั่นหลักในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

SME D Bank แสดงเจตจำนงปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ยึดมั่นหลักในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของธนาคาร ประจำปี 2564 โดยปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงพลังรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564  พร้อมกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ จะยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของประประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุข”

สำหรับการปฏิญาณตนครั้งนี้ถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในฐานะที่ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัด ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

Skip to content