fbpx

SME Development Bank ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล Thailand Top SME Awards 2018

SME Development Bank ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล Thailand Top SME Awards 2018 สู่สุดยอดเอสเอ็มอีมีนวัตกรรม
INSPIRING INNOVATIVE SMES สุดยอด SMEs ที่มีนวัตกรรม
เป็นความร่วมมือกันระหว่าง นิตยสาร #BUSINESS+ #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ #เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
สามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ : คลิกที่นี่
 
โดยในปีนี้มีการแบ่งรางวัลออกเป็นทั้งหมด 20 ประเภทรางวัล ได้แก่
ประเภทความเป็นเลิศ 20 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในด้านการผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาลดแรงงานในการผลิต
2. รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม
3. รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนธุรกิจ แผนการตลาดที่โดดเด่น ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
4. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบริการที่ดีเลิศ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้ใข้บริการ
5. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพและมีคุณสมบัติการใช้งานที่โดดเด่น
6. รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในด้านการออกแบบสินค้าที่ยอดเยี่ยม และตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้า หรือใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล
8. รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในการบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน การประกันภัยที่โดดเด่น
9. รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนวัตกรรมด้านพลังงาน ทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ หรือการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น
10. รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนวัตกรรมด้านการขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ที่โดดเด่นแห่งปี
11. รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
12. รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมแห่งปี
13. รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความโดดเด่นแห่งปี
14. รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความโดดเด่นแห่งปี
15. รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งด้านการดูแล บำบัด รักษาสุขภาพของคนทุกวัยที่มีความโดดเด่นแห่งปี
16. รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การบริการด้านอาหารที่มีความโดดเด่นแห่งปี
17. รางวัลธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่ส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นแห่งปี
18. รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การให้บริการการออกแบบ การพัฒนา การก่อสร้าง ที่มีความโดดเด่นแห่งปี
19. รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี
• รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดจำหน่าย ทั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย การขายปลีก การขายส่งสินค้าที่มีความโดดเด่นแห่งปี
20. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี
• รางวัลสำหรับวิสาหกิจที่ส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี
 
สามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ : คลิกที่นี่

Skip to content