fbpx

SME Development Bank ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ‘Mindset ครู’ ครั้งที่ 3 จ.สงขลา Workshop ยกระดับขึ้นแท่นเซียนปั้นนักเรียนและคนรุ่นใหม่ภาคใต้เป็น “สตาร์ทอัพ”

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้านมายเซ็ตการประกอบการ” (Entrepreneurial Mindset Development for Teachers and Staffs in Educational Institution) ครั้งที่ 3 เพื่อยกระดับ และปลูกฝัง“มายเซ็ต” (Mindset) การประกอบการให้แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ภายใต้รูปแบบ Workshop เสริมทักษะความสามารถจากประสบการณ์จริง เช่น ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  เพื่อจะเป็นผู้พัฒนานักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่   หรือ  “สตาร์ทอัพ” (Startup) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561    ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

 

Skip to content