fbpx

SME Development Bank จับมือหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้า Go Green Plus ยกระดับมาตรฐานตลาดชุมชน ประเดิม “ตลาดตะพง จ.ระยอง” โมเดลลดใช้โฟม ถุงพลาสติก อาหารปลอดสารเคมี

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมกับ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  ร่วมรณรงค์ยกระดับมาตรฐานตลาดชุมชน   ผ่าน “โครงการ Go Green Plus” นำร่อง ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  โดยมีกิจกรรมเสวนา Go Green Plus “5 จังหวัด 7 ตลาด ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” เพื่อสร้างความรับรู้ในโครงการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการในตลาด และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการ องค์การตลาด นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายยงยุทธ เจริญสุข ผู้จัดการ ธกส.สาขาระยอง และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมเสวนา โดยมีนายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ดำเนินรายการ

 

สำหรับ โครงการ Go Green Plus ต่อยอดจากโครงการ สถ.อต. ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี เพื่อผลักดันและส่งเสริมตลาดให้หันมาประหยัดพลังงาน รักษามาตรฐานความสะอาดของสินค้าให้ปลอดจากการเจือปนสารเคมี รวมถึงการรณรงค์ลดขยะ งดใช้โฟม พลาสติก  หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 

 

ทั้งนี้ ธนาคารได้เข้ามาช่วยยกระดับผู้ประกอบการในตลาด เช่น สอนการทำบัญชี และการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อขยายตลาด  พร้อมให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน เช่น  “สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” ดอกเบี้ยถูก 3%ต่อปี  สำหรับผู้ประกอบการในตลาดนำไปปรับปรุง ขยาย หรือพัฒนาร้านค้าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  โดยสามารถยื่นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม SME D Bank หลังจากนั้น หน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไวไปถึงถิ่น” จะเข้าพบเพื่อดูสถานประกอบการจริง ช่วยอำนวยสินเชื่อผู้ประกอบการในตลาดชุมชนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว

 

 ทั้งนี้ โครงการ Go Green Plus  ตั้งเป้าลงพื้นที่รณรงค์ต่อเนื่องนำร่องจำนวน 15 ตลาด  ภายในปีนี้ (2561)  ในเครือข่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ     และตั้งเป้าขยายเป็น 35 ตลาดภายในปี 2562

 

 

Skip to content