fbpx

SME Development Bank พร้อมจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.เป็นต้นไป

สำหรับผู้จองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไว้กับ SME Development Bank  สามารถมารับเหรียญได้ที่ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ อาคาร SME  Tower ซอยอารีย์   ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561  เป็นต้นไป

  • กรณีรับด้วยตัวเอง ให้นำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)
  • กรณีใบยืนยันการสั่งจองเหรียญของธนาคารสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)
  • กรณีใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคารมีการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายรวมอยู่ด้วย ธนาคารจะจ่ายเฉพาะเหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญคิวโปรนิกเกิล ยกเว้น เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย โดยธนาคารจะถ่ายสำเนาใบยืนยันการรับจองเหรียญ พร้อมประทับตราธนาคาร และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเหรียญ พร้อมชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ให้แก่ผู้สั่งจองเหรียญ เพื่อให้ผู้สั่งจองเหรียญนำสำเนาใบยืนยันการรับจองดังกล่าว มารับเหรียญแดงรมดำพ่นทราย ณ หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ 02 278 5446

หน่วยรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ (พิพิธภัณฑ์เหรียญ) 02 282 4109

หน่วยรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา จ.ปทุมธานี 02 565 7900

SMEDnews

Skip to content