fbpx

SME Development Bank ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech Startup / Scale Up

นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ SME Development Bank เป็นตัวแทนธนาคารเข้าร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech Startup / Scale Up จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องทับทิม ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower

          

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างธุรกิจ ปั้น แบรนด์ให้เติบโต และสามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล และเทรนด์ของตลาดโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของ “หลักสูตร TIMEs”

โดยหลักสูตรพื้นฐานแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป เกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตร Smart Framing, Agro Bio Tech หรือกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
รุ่นที่ 2 ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี Manufacturing Tech, City Tech, IOT, Robotic, Smart Mobility หรือธุรกิจที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)
รุ่นที่ 3 ผู้ประกอบการที่มีลักษณะอื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 อบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

ในโครงการนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท และความสำคัญของ “Startup” ได้ร่วมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ เรียนรู้การทำ Business Model เครื่อมือการตลาดยุค 4.0 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และต่อยอดธุรกิจ STARTUPs หลากหลายสาขาจากผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ และยังได้รับเงินทุนสนับสนุน หรือรับพิจารณาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) อีกด้วย

 

 

Skip to content