fbpx

SME Development Bank ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลุยให้ความรู้สินเชื่อแฟคตอริ่ง ปูทาง SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือSME Development Bank) จัดสัมมนาหัวข้อ “Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อแฟคตอริ่งของธนาคาร โดยมีนายเสฐียร ตันติพิภพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นผู้บรรยายในรอบแรก และอีกหัวข้อที่น่าสนใจ  คือ Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด ให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายโดยนายชวลิต ใจดี รองผู้อำนวยการปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง  จัด ณ โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 26 มกราคม 2561

 

 

Skip to content