fbpx

SME Development Bank ส่งเสริมยกระดับเกษตรอินทรีย์ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไวไปถึงถิ่น เข้าร่วมพิธีรับขวัญท้องข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดการทำเกษตรด้วยวิถีอินทรีย์ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการเกษตร SMEs พื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยพบปะปราชญ์ชาวบ้าน นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ          ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้กลุ่มชาวนาอินทรีย์พิจิตรเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9   ณ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

SMEDnews

Skip to content