นโยบายความเป็นส่วนตัว
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคาร ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังต่อไปนี้
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการธนาคาร และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคาร หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคาร

ธนาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้ธนาคารใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่ธนาคาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของธนาคาร
การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
ธนาคารเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ธนาคารได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และธนาคารจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการธนาคาร และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคาร หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคาร

ธนาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหา

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร บริษัทในเครือของธนาคาร และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
· ธนาคารได้รับความยินยอมจากท่าน
· การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมตามที่ท่านประสงค์
· การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่ธนาคารเป็นสมาชิก
· การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
· การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ
ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของธนาคาร ธนาคารจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของธนาคารได้ตลอดเวลา
มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุค-คลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ซึ่งธนาคารขอแนะนำการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Krungsri Online) บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Krungsri Mobile Application) และบริการธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
· การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
· ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด


เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล ธนาคารจึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวงหรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฎิบัติตามคำเตือนของธนาคารเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและธนาคาร