ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


งานจัดจ้างให้บริการระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Image Cheque Clearing and Archive System : ICAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ส.ค. 2563
585.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการโครงการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ ธพว. โดยวิธีคัดเลือก
05 ส.ค. 2563
53.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (ENLITE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2563
434.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยุคใหม่ (Cyber Resilience) โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ค. 2563
53.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบหลักประกันและประกันภัย Phase II โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2563
585.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีคัดเลือก
14 ก.ค. 2563
589.9 KB
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) จำนวน 8 รายการ
13 ก.ค. 2563
416.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมบริการอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
473.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อแก้ปัญหาระบบจัดเก็บเอกสาร Custodian (Electronic File) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 ก.ค. 2563
497.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (ปี2564-2568) และแผนประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
08 ก.ค. 2563
512.1 KB