ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
264.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) จำนวน 2 เครื่อง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
10 มี.ค. 2562
133.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Business Intelligence Software : TABLEAU ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
23 ม.ค. 2562
171.5 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการทำการสรุปผลแบบสอบถามผู้ประกอบการ Taxi ในโครงการสินเชื่อ “ฮักแท็กซี่”เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2562
152.3 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างและประกาศราคากลางของงานงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
08 ม.ค. 2562
151.2 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานลิซซิ่ง-เช่าซื้อ (Leasing and Hire Purchase)
28 ธ.ค. 2561
952.7 KB
งานจัดหาจอทีวี Sharp Smart Board โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
139.9 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาหน้าจอ Monitor สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561
289.6 KB
ผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลายและข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์
13 ธ.ค. 2561
142 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดหาเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 6 เครื่อง
07 ธ.ค. 2561
285.4 KB