ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาสราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนะระบบยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคโนโลยี NDID
04 ส.ค. 2563
489.4 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ BAHTNET และระบบ ICAS ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ปี 2563
24 ก.ค. 2563
241.2 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาผู้ให้บริการโครงการการจัดหาระบบเฝ้าระวังและป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Protection : DLP)
20 ก.ค. 2563
140.9 KB
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนข้อมูล (Scanner) จำนวน 185 เครื่อง ระยะเวลา 2 ปี
17 ก.ค. 2563
340.6 KB
จัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) รุ่น PSI PR9 จำนวน 100 เครื่อง
17 ก.ค. 2563
345.5 KB
งานจัดหารผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Image Cheque Clearing and Archive System : ICAS)
17 ก.ค. 2563
198.7 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บนิติกรรมสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (Custodian)
13 ก.ค. 2563
47.4 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาวงจรสื่อสัญญาณเช่าระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (SME Bank Tower) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์)
08 ก.ค. 2563
378.4 KB
ประกาศราคากลาง โครงการงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) จำนวน 8 รายการ
25 มิ.ย. 2563
140.6 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบหลักประกันและประกันภัย Phase ll (Collateral and Insurance System Phase ll)
18 มิ.ย. 2563
373.8 KB