ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรเช่าอินเตอร์เน็ตศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลสศรีนครินทร์)
15 ต.ค. 2563
201.7 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Web Site และ Web Application ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งป้องกันการถูกโจมตี
15 ต.ค. 2563
199.6 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย (Legal Management System)
15 ต.ค. 2563
569.3 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
12 ต.ค. 2563
286.2 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2563
49.4 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) โดยวิธีคัดเลือก
02 ต.ค. 2563
80.6 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้จัดทำชุดของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
15 ก.ย. 2563
46.3 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร SME Bank Tower ประจำปี 2563 จำนวน 24 อัตรา
11 ก.ย. 2563
62.4 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
08 ก.ย. 2563
47.4 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลายและข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563
500.3 KB