สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.)


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
26 ส.ค. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
20 ก.ค. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
15 ก.ค. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
23 มิ.ย. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
17 มิ.ย. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
25 พ.ค. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2564
14 พ.ค. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
28 เม.ย. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2564
21 เม.ย. 2564
0
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
16 มี.ค. 2564
0