ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุ ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ต.ค. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ Mail Server (Two Factor Authen) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) จำนวน 2,400 ชุด ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2564
0
งานซ่อมแซมโครงสร้างเหล็ก ชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหารรับงานบริการจัดประชุมของ ธพว.
23 ส.ค. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการขอ.ธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศครั้งที่ 2)
18 พ.ค. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2564
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของธพว. ระยะเวลา 2 ปี
05 เม.ย. 2564
0