fbpx

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME Bank Tower จำนวน 35 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content