fbpx

ประกวดราคาเช่างานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสําหรับใช่ในกิจการของ ธพว. ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่างานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสําหรับใช่ในกิจการของ ธพว. ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content