fbpx

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์จราจรบริเวณลานจอดรถชั้น 5A-10B ถนนรอบบริเวณอาคาร SME Bank Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์จราจรบริเวณลานจอดรถชั้น 5A-10B ถนนรอบบริเวณอาคาร SME Bank Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content