fbpx

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของ ธพว. ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของ ธพว. ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content