fbpx

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคารประจำอาคาร SME Bank Tower ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content