fbpx

SME D Bank ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ปี 2567

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2567-2571) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2567-2571 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566

Skip to content