แบบสำรวจ

เกณฑ์การประเมิน :

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

2. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

4. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม