นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ

นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ