นายพสุ โลหารชุน

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการ

นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นายพงชาญ สำเภาเงิน

กรรมการและเลขานุการ