คณะกรรมการธนาคาร

นายพสุ โลหารชุน

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการ

นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ