นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นายวันชัย พนมชัย

กรรมการ

นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ