คณะกรรมการธนาคาร

นายพสุ โลหารชุน

ประธานกรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการ

นางพูนสุข มุสิกลัด

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นางทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

นายวีระพงศ์ มาลัย

กรรมการ

นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการและเลขานุการ