นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

กรรมการ

นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการ

นายวันชัย พนมชัย

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล

กรรมการ

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

กรรมการ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

กรรมการ

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ