fbpx

บริการออกหนังสือค้ำประกัน

ธนาคารให้บริการออกหนังสือสัญญาเพื่อค้ำประกันให้กับลูกค้าที่ยื่นประมูลงาน หรือติดต่อทำสัญญากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

ประเภทหนังสือค้ำประกัน

  • หนังสือค้ำประกันสัญญา
  • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา
  • หนังสือค้ำประกันการผลงาน แบ่งเป็น เพื่อขอรับเงินตามงวดงานจากส่วนที่ได้กันไว้ หรือ ค้ำประกันผลงาน
  • หนังสือค้ำประกันขอรับเงินล่วงหน้า
  • หนังสือค้ำประกันประเภทอื่น เช่น ค้ำประกันสาธาณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคํ้าประกันเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

Skip to content