fbpx

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้านเงินฝาก

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้านเงินฝาก

          ตามที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการเช่าระบบ Core Banking System เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การให้กู้เงิน การค้ำประกันหนี้ การรับจำนำ การรับจำนอง และการประกอบธุรกิจอื่น พ.ศ. 2551 และฉับบแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้านเงินฝาก ดังนี้

ลำดับ

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

1 ค่าธรรมเนียมออกแคชเชียร์เช็ค ฉบับละ 20 บาท
2 ค่าธรรมเนียมในการอายัดแคชเชียร์เช็ค ฉบับละ 100 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการฝากแคชเชียร์เช็คเข้าบัญชีเงินฝาก หรือรับชำระหนี้ ต่างสาขา
3.1 ในเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.2 นอกเขตสำนักหักบัญชี ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามหน้าเช็คขั้นต่ำฉบับละ 10 บาท
4 ค่าธรรมเนียมการฝากเช็คเรียกเก็บเข้าบัญชีเงินฝาก หรือรับชำระหนี้ ต่างสาขา
4.1 ในเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม
4.2 นอกเขตสำนักหักบัญชี ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามหน้าเช็คขั้นต่ำฉบับละ 10 บาท
5 ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินต่างสาขา ยกเว้นค่าธรรมเนียม
5.1 ในเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม
5.2 นอกเขตสำนักหักบัญชี ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่ฝาก ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท/รายการ
6 ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต
6.1 กรณีเป็นธนาคารผู้โอน
6.1.1 สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไปธนาคารอื่นในเขต กทม./ปริมณฑล/ต่างจังหวัด 150 บาท/รายการ
6.1.2 สาขาในเขตต่างจังหวัดโอนไปธนาคารอื่นมนเขต กทม./ปริมณฑล 150 บาท/รายการ บวก ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด
6.1.3 สาขาในเขตต่างจังหวัดโอนไปธนาคารอื่นในเขตต่างจังหวัด 150 บาท/รายการ
6.2 กรณีเป็นธนาคารผู้รับโอน
6.2.1 ธนาคารอื่นในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไป ธพว.สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล 100 บาท/รายการ
6.2.2 ธนาคารอื่นในเขต กทม./ปริมณฑล โอนไป ธพว.สาขาในเขตต่างจังหวัด 100 บาท/รายการ บวก ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด
6.2.3 ธนาคารอื่นในเขตต่างจังหวัดโอนไป ธพว.สาขาในเขต กทม./ปริมณฑล 100 บาท/รายการ
6.2.4 ธนาคารอื่นในเขตต่างจังหวัดโอนไป ธพว.สาขาในเขตต่างจังหวัด 100 บาท/รายการ บวก ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด
6.3 ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่โอน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 750 บาท
7 การออกสมุดใหม่ เล่มละ 50 บาท ยกเว้น กรณีสมุดคู่ฝากเล่มเดิมหมด
8 การปิดบัญชีเงินฝาก (ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดบัญชี) 100 บาท/บัญชี
9 ค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต่ำกว่า 2,000 บาท
บัญชีละ 50 บาท/เดือน

หมายเหตุ :
1. ปริมณฑล หมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
2. เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้านการเงินฝาก ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน คำสั่งธนาคารที่ 28/2567 หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

ให้ยกเลิกประกาศธนาคารที่ 08/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝากเช็คเรียกเก็บข้ามเขตสำนักหักบัญชี และค่าธรรมเนียมโอนเงิน โดยระบบบาทเนต

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คำสั่งประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ (ย้อนหลัง)

Skip to content