นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ประธานกรรมการ

นายวันชัย พนมชัย

Director

Mrs.Chanisa Chutipat

Director

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

Director

Miss Nartnaree Rathapat

Director and Secretary