แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          > แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

          > แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

          > รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

          > รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

          > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 

 

งบการเงินรายไตรมาส

> งบการเงินประจำปี 2563

> งบการเงินประจำปี 2562

> งบการเงินประจำปี 2561

> งบการเงินประจำปี 2560

> งบการเงินประจำปี 2559

> งบการเงินประจำปี 2558