Procure


โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขตสาขาสุราษฏร์ธานีรวมสำนักงานเขค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 Jan 2019
1.7 MB
จัดหาผู้ให้บริการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 9
19 Nov 2018
463.1 KB
ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง
16 Nov 2018
8.5 MB
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 422 รายการ
09 Nov 2018
1.5 MB
การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้
07 Nov 2018
498.6 KB
การจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2561
12 Oct 2018
580.6 KB
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2561
08 Oct 2018
717.9 KB
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และขายสิทธิเรียกร้องสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เครื่องจักร และเรือ
25 Sep 2018
1.2 MB
โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขา และสำนักงานเขต สาขาระนอง รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 Sep 2018
2.8 MB
โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขา และสำนักงานเขต สาขานครปฐม รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 Sep 2018
4.4 MB