Procure


ประกวดราคาเช่างานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสําหรับใช่ในกิจการของ ธพว. ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Nov 2021
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุ ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 Oct 2021
0
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 Oct 2021
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 Oct 2021
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ Mail Server (Two Factor Authen) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Oct 2021
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้องานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) จำนวน 2,400 ชุด ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 Sep 2021
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวล 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 Sep 2021
0
จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบปรับปรุงตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 10 สาขา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11 Aug 2021
0
เปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
24 Jul 2021
0
ประกวดราคาช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 May 2021
0