fbpx

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พรบ. ธพว. 2545

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พรบ.ธพว.2545

คำแปล พรบ. ธพว.2545 (ภาคภาษาอังกฤษ) Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand Act,B.E.2545 (2002)

2. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ราชกิจานุเบกษา ธพว.

4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

6. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานของ ธพว. 2551

7. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2551

8. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2552 แก้ไข 1

9. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2554 แก้ไข 2

10. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2561 แก้ไข 3

11. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2563 แก้ไข 4

12. ระเบียบ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ2561

13. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Skip to content