fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
Privacy Notice For SME BANK
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาคย่อมแห่งประเทศ ไทย (ธพว.) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างท่านและธนาคาร

1.ข้อมูลที่ธนาคารทำการเก็บรวบรวม หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อธนาคารได้ข้อมูลจากท่าน โดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ความยินยอม หรือการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปอื่นๆ ธนาคารจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของธนาคาร
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร กิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ รวมถึงข้อมูลการสมัครงาน การลงทะเบียนสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุดคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง และใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ธนาคารต้องขอความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นๆได้
• การขอความยินยอมนั้นจะต้องคำนึงถึงความอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้สิทธิเจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมได้
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
• การขอความยินยอมจะทำในรูปแบบเป็นหนังสือ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของลูกค้า เป็นบุคคลใดหรือผู้เกี่ยวข้องกับธนาคารให้แก่บุคคลใดๆ และป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้ เว้นแต่
• ธนาคารได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญา หรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• การให้ข้อมูลแก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) หรือหน่วยงานที่เป็นการรายงานข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
• การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
• การเปิดเผยกรณีจำเป็นต่อการตรวจสอบ หรือการป้องกันการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4.สิทธิของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และดำเนินการตามสิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าควรทราบ ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้บังคับตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent)
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
• สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
• สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะใช้เหตุแห่งการปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอได้ หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมเหตุผล หรือกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นตามกระบวนการของธนาคารโดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

5.มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในน โยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และกำหนดมาตร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคด้านการจัดการ ด้านองค์กร และด้านกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของธนาคาร

6. ระยะเวลาที่ธนาคารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเก็บตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ ธนาคารจำเป็นต้องปฏิบัติ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

7. การติดต่อธนาคาร
หากลูกค้าต้องการติดต่อ มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของลูกค้า หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง ดังนี้
• ศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 1357
• สถานที่ติดต่อ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม.10400
• เว็บไซต์ของธนาคาร : https://www.smebank.co.th/contact
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-Mail : dpo@smebank.co.th

Skip to content