fbpx

คุณสมบัติผู้ประกอบการเข้าเกณฑ์รับบริการ

ความหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบกิจการ โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือจำนวนรายได้ต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท เช่น กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก กิจการที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกิจการ หรือกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งด้วย

 

2. กิจการอื่นๆ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ขนาดวิสาหกิจ

จำนวนรายได้/ปี

วิสาหกิจรายย่อย (MICRO) รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) รายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี
วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) รายได้เกิน 100 ล้านบาท

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป


Skip to content