ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. (ศปท.ธพว.)

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. (ศปท.ธพว.)

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว.

คลิก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

จิตพอเพียงต้านทุจริต

สร้างจิตสำนึก ไม่ทนต่อการทุจริต

> การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณ

การตรงต่อเวลา สร้างคุณค่า...ทั้งคนทั้งงาน

การหาผลประโยชน์จากลูกหนี้

 > สิทธิมนุษยชนของ ธพว.

โครงการ SME D มีคนเห็น

SME-D รวมพลังสร้างความดี

ค่านิยมองค์กร ระดับ Role Model

ค่านิยมองค์กร ระดับ Proactive

ค่านิยมองค์กร ระดับ Performer

ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "ทำความดี เริ่มที่ตัวเรา"

ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "หลักการและแนวทางธรรมาภิบาล"

ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "หลักคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ" 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริต : Email ACsme@smebank.co.th

 

หยุดทุจริต จิตคิดดี สร้างความสามัคคี ในองค์กร