fbpx

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คลิก

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Skip to content