ข้อมูลธนาคาร

 

ความเป็นมา คลิก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และตราสัญลักษณ์ คลิก
คำนิยาม SMEs คลิก
โครงสร้างธนาคาร คลิก
โครงสร้างธนาคาร ระบุผู้รับผิดชอบ คลิก
ข้อมูลผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

> คณะกรรมการธนาคาร

     - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

     - นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย กรรมการ

     - นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ 

     - นายวันชัย พนมชัย กรรมการ

     - นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการ 

     - นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล กรรมการ

     - ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ

     - ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ

     - ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวณิชย์กุล กรรมการ

     - นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการและเลขานุการ

> อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

> คณะกรรมการบริหาร

     - นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการ

     - นายวันชัย พนมชัย กรรมการ

     - นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการ

     - ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ   

     - นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการและเลขานุการ

> อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

> คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

> คณะกรรมการตรวจสอบ

> คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

> คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

> คณะผู้บริหารระดับสูง

อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของธนาคาร (พระราชบัญญัติ) คลิก
แผนยุทธศาสตร์องค์กร คลิก
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

> ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

> สาขา / จุดให้บริการ

> ติดต่อเรา

> E-Mail : vocs@smebank.co.th

> E-Mail : ACsme@smebank.co.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พรบ. ธพว. 2545

     > คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พรบ.ธพว.2545

     > คำแปล พรบ. ธพว.2545 (ภาคภาษาอังกฤษ)

          Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand Act,B.E.2545 (2002)

2. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ราชกิจานุเบกษา ธพว.

4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

6. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานของ ธพว. 2551

7. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2551

8. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2552 แก้ไข 1

9. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2554 แก้ไข 2

10. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2561 แก้ไข 3

11. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้กู้เงินฯ 2563 แก้ไข 4

12. ระเบียบ ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ2561

13. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด

กรรมการผู้จัดการ ธพว. แถลงทิศทางนโยบายขององค์กร 

     
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  แถลงทิศทางนโยบายขององค์กรให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ ทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ    เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย   

ทั้งนี้ ธพว. มีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าถึง "ความรู้คู่เงินทุน"  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตและยั่งยืน

- ด้านการเงิน ให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย  

- ด้านร่วมลงทุน ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อราย 

- ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจ  เช่น เติมองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น 

นอกจากนั้น  ธพว.  มีนโยบายร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อเนื่อง ครบวงจร

อีกทั้ง จัดให้มีการพัฒนากระบวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร อย่างมีธรรมาภิบาล   และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   

   

   

   

SME D Bank ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.50% ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลดภาวะต้นทุนธุรกิจ [ดาวน์โหลดคลิก]
ธพว. เดินหน้าทำงานเชิงรุกลุยมาตรการ "พัก-ขยาย-เติม" อุ้มลูกค้าได้รับผลกระทบ "ไวรัสโควิด-19" ทั้งทางตรงและทางอ้อม  [ดาวน์โหลดคลิก]
ธพว. ทุ่มหมื่นล้านเติมทุนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตโควิด-19 ออก "สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash" ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ดาวน์โหลดคลิก]
ธพว. ขานรับนโยบาย ธปท. ออกมาตรการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้า 6 เดือน  [ดาวน์โหลดคลิก]
ธพว. พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระค่าใช้จ่าย 4 หมื่นราย เติมทุนเสริมสภาพคล่องกว่า 6 พันล้าน  [ดาวน์โหลดคลิก]
SME D Bank คลอดมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบ "ไวรัสโคโรนา" มอบสิทธิ์พักชำระหนี้เงินต้น 12 เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ และเติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง  [ดาวน์โหลดคลิก]
ธพว. ผนึก บสย. คิกออฟ "SME D ยกกำลัง 3" เติมทุนดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปี ขับเคลื่อนมาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจ  [ดวาน์โหลดคลิก]

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ
สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว ระยะที่ 3
สินเชื่อฟื้นฟู
สินเชื่อ SMART SMEs
สินเชื่อ จ่ายดี มีเติม
สินเชื่อรายเล็ก Extra cash
สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน ระยะที่ 4
สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy

 

 

รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน
  รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน  ประจำวันที่ 1 มี.ค. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 เม.ย. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 6 พ.ค. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 31 ส.ค. 64
รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 29 ต.ค. 64