ข้อมูลธนาคาร
ความเป็นมา คลิก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และตราสัญญลักษณ์ คลิก
คำนิยาม SMEs คลิก
โครงสร้างธนาคาร คลิก
ข้อมูลผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

> คณะกรรมการธนาคาร

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

> คณะกรรมการบริหาร

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

> คณะกรรมการตรวจสอบ

> คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม

> คณะผู้บริหารระดับสูง

อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของธนาคาร (พระราชบัญญัติ) คลิก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิก
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

> ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

> สาขา / จุดให้บริการ

> ติดต่อเรา

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

> พระราชบัญญัติ ธพว.

> พระราชกฤษฎี ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

> พระราชกฤษฎี ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

> ราชกิจจานุเบกษา ธพว.

> ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ พ.ศ. 2561