fbpx

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

      ⇒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      ⇒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
⇒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Policy)
มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว.
Skip to content